រៀនបង្កើតវ៉េបសាយ

ថ្នាក់ដំបូងសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះ & មិនប្រើភាសាកូដ

Choose the perfect plan

Get get started your business with us today! 

$9.99

regular license

3.2/5

$29.99

reseller license

3.8/5

Frequently asked questions

 1. រៀនតាមរយៈវីដេអូមេរៀន អាចដោនឡូត និងមើលតាមទូរស័ព្ទបាន។
 2. រៀនតាមវីដេអូ 50% & Live Support 50% (Anydesk, Teamviewer, Group Chat)

ត្រូវការ Computer ដើម្បីអាចធ្វើការ Design Website & Landing Page

ដើម្បីមានវ៉េបសាយមួយ ចាំបាច់ត្រូវការ 1). Domain (1$+) 2). Hosting (5$+) ។ សរុបទៅអ្នកអាចចាប់ផ្តើមពីដើមទុនប្រហែល $5+ ។

ក្រោយចប់វគ្គសិក្សានេះអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពី៖ 

 1. យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវ៉េបសាយ
 2. ចេះទិញឈ្មោះវ៉េបសាយ Domain
 3. ចេះប្រើប្រាស់ Hosting/Cpanel/SSL
 4. ចេះដម្លើង WordPress
 5. ចេះបង្កើតវ៉េបសាយ Personal Blog
 6. ចេះបង្កើត Website Ecommerce
 7. ចេះបង្កើត Website News
 8. ចេះបង្កើត Monetizable Website
 9. ចេះស្វែងរក Contents វ៉េបសាយងាយៗ
 10. ចេះកំណត់ SEO អោយវ៉េបសាយ
 11. មានច្រើនទៀត….

ចាំបាច់ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ​ និងការប្រើប្រាស់ Computer & Internet។ 

គណនីសម្រាប់វេរលុយ

 • ABA 070887050 (Touch Saloeurn)
 • Wing Account: 070887050 (Touch Saloeurn)
 • AC Tonchet: 070887050 (Touch Saloeurn)
 • Wing/Truemoney: 070887050
  ——————————————​

ទំនាក់ទំនង
Tel: 070887050/060602079៊/0188606862
Telegram: @TGCAMBO

 
 

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន

 • ក្រុមទីមួយ៖ ថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021
 • ក្រុមទីពីរ៖ ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021

បញ្ជាក់៖

 • រយៈពេលសិក្សា 4 សប្តាហ៍
 • វីដេអូមេរៀនថ្មីចេញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ & អាទិត្យ
 • ទទួលការប្រឹក្សា សំនួរចម្លើយ ច័ន្ទ~សុក្រ

 

បន្ថែម៖ ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងផ្តល់ 1). Username & Pass 2). Link Website សម្រាប់មើលមេរៀន

Create Websites, Design Your Future

#1 web creation platform for WordPress.

Live Drag & Drop Editor

Build and customize every part of your website intuitively with Elementor’s visual builder. Zero coding required.

90+ Widgets

Seamlessly integrate all payment methods that fit your needs.

Pixel-Perfect Design

Create flawless websites with custom positions, padding, margins, and global settings for colors & typographies.

fall in love with our features

Real time stats

The average order processing time is calculated based on the order history.

Multilingual & translatable

Multiple languages enable for user.

Profit Reports

Easily keep track of your profits in one place.

User API

Allows other panels to use your panel as a provider.

Notifications

User and staff notifications for your panel.

Easy to use interface

Quickly and easily transform the look of your panel.

Copyright © 2021. qqpanel.com| Disclaimer | Privacy Policy 

Every effort has been made to accurately represent our product and it’s potential. Any claims made of actual earnings or examples of actual results can be verified upon request. The testimonials and examples used are exceptional results, and don’t apply to the average purchaser and are not intended to represent or guarantee that anyone will achieve the same or similar results. Each individual’s success depends on his or her background, dedication, desire and motivation. As with any business endeavor, there is an inherent risk of loss of capital and there is no guarantee that you will earn any money.
 
The conditional guarantee is not a promise of payout whatsoever. It’s merely there to show you that we’re confident
about what we’re offering. To qualify for the conditional guarantee you must show clear cut evidence that you’ve
done the work and asked for help and we weren’t able to solve the problem.
 
***NOTICE*** This site is in no way endorsed by, related to, or in any other way affiliated with Google.com, YouTube.com or Facebook.com.